ÅRSMØTE 25. SEPTEMBER 2021

Møtet fant sted i konferansesalen på M/S Kong Harald, med 43 medlemmer til stede.
5. Innkomne saker Avvikling av Østenfjeldske Hurtigrutevenner.

Styreleder leste opp styrets grundige utredning som var sendt medlemmene sammen med sakspapirene til årsmøtet, og som konkluderte med en anbefaling om å avvikle klubben. Hovedårsakene var manglende vilje blant medlemmene til å påta seg sentrale verv, en markant avgang i antall eksisterende og liten rekruttering av nye medlemmer, kombinert med et stadig mindre engasjement fra Hurtigrutens side på å støtte foreningen, verken økonomisk eller på andre måter. Styret bad om mandat fra årsmøtet om å foreta de nødvendige formalia overfor Brønnøysundregisteret, banken og andre relevante organer. I henhold til vedtektene vil de resterende midlene overføres som gave til Hurtigrutemuseet og til bekostning av et siste nummer av ØHRV-nytt som vil utkomme i desember.
Ingen ba om ordet, og årsmøtet vedtok deretter enstemmig å avvikle Østenfjeldske Hurtigrutevenner etter 21 års eksistens.