Vedtekter

(Opprettet i stiftelsesmøte 31. juli 2000, og sist endret under Årsmøte i oktober 2018).

§ 1 – Historikk
Klubben ble stiftet i konstituerende møte mandag 31. juli 2000 av Per Lillehagen og Trond I. Østgaard i Oslo.
Klubben er en ideell organisasjon og er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr. 898 694 542

§ 2 – Klubbens navn
Klubbens formelle navn er ”Østenfjeldske Hurtigrutevenner”, forkortet ØHRV. I dagligtale kan benevnelsen “Hurtigruteklubben” benyttes blant innvidde.

§ 3 – Formål
Klubbens formål er å fremme interessen for Hurtigruten nasjonalt og internasjonalt, samt å bidra til å skape et miljø blant dedikerte hurtigruteentusiaster. Klubben kan og bør engasjere seg i forhold som har med Hurtigruten og dens tilhørende virksomhet å gjøre, herunder vurdere samarbeid med andre organisasjoner og lag med tilsvarende formål.

§ 4 – Årsmøte                                                                                                                                   Ordinært årsmøte avholdes hvert år i annen halvdel av kalenderåret. Årsmøtet skal helst gjennomføres om bord på en reise med Hurtigruten, eller alternativt på en reise med et dertil annet egnet skip.

Gyldig årsmøte må være innkalt blant medlemmene med minst 4 -fire- ukers varsel. Årsmøtedokumenter skal sendes til påmeldte årsmøtedeltagere senest to uker før årsmøte. Årsmøtet tar stilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller dersom minst 10 % av medlemmene krever det. Innkalling som redegjør for årsaken til avholdelse skal bekjentgjøres blant medlemmene med samme frist som for ordinært årsmøte.

På ordinært årsmøte skal behandles:

 • Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.
 • Styrets årsberetning.
 • Revidert regnskap.
 • Styrets forslag til budsjett, inkludert drift og medlemskontingent for det følgende året.
 • Innkomne forslag til årsmøtet. Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende 6 uker før årsmøtedato.
 • Valg i henhold til paragraf 7.

Saker som behandles på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall, med mindre annet er bestemt. Stemmerett har medlemmer som deltar på årsmøtet og som har innbetalt årskontingent. Hvert medlem kan avgi 1 – en – stemme.

§ 5 – Medlemskap
Medlemskap forutsetter at personen(e) har gjennomført en tur med et hurtigruteskip, og tilkjennegir en genuin entusiasme og interesse for Hurtigruten og skipene som seiler i hurtigrutefart.

Klubben har to medlemsklasser som benevnes som medlem og æresmedlem.Medlemskap forutsetter at personen(e) har gjennomført en tur med et hurtigruteskip, og tilkjennegir en genuin entusiasme og interesse for Hurtigruten og skipene som seiler i hurtigrutefart
Medlemskap løper inntil det sies opp. Dersom medlemsavgift innkreves, strykes medlemmer som ikke har betalt årskontingent.

Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som over tid har gjort en betydelig og ekstraordinær innsats for klubben og dens formål. Æresmedlemskap kan også tildeles ikke-medlemmer som gjennom sitt virke udiskutabelt har gjort seg fortjent til en slik utmerkelse. Forslag på æresmedlemmer fremmes for styret minst tolv uker før årsmøtet. Styret forbereder saken for årsmøtet, som eventuelt utnevner æresmedlemmer. Prosessen utføres med stor diskresjon, spesielt overfor den foreslåtte. Utnevnelse av et æresmedlem skal føles riktig og naturlig, og forslag som møter saklig motstand kan frafalles. Dersom ansatte i Hurtigruten eller dens naturlig tilhørende virksomheter vurderes for æresmedlemskap, skal det tas særlig hensyn til at innsatsen må ligge utenfor det som naturlig burde kunne påregnes. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har likevel stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg til frivillig verv i klubben.
En liste over æresmedlemmer skal inngå i vedtektene.

Klubben har for tiden følgende æresmedlemmer:

 1. Pål Espolin Johnson, utnevnt på M/S Harald Jarl den 30.09.2000, for sitt engasjement, og sine utmerkede bøker om Hurtigruten”.
 2. Kaptein Sten Magne Engen, utnevnt på M/S Finnmarken den 12.10.2002, for sitt engasjement for Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.
 3. Halfrid Halvorsen, utnevnt på M/S Kong Harald den 20. september 2003, ”en Hurtigrutens dyktige, vennlige, samvittighetsfulle og enestående trofaste tjener gjennom 42 år”.
 4. Per Lillehagen, utnevnt på M/S Richard With den 11. september 2004, for etablering av klubben, samt den daglige driften og redaktør av medlemsbladet ØHRV-nytt.
 5. Trond I. Østgaard, utnevnt på M/S Richard With den 11. september 2004, for etablering av klubben, samt den daglige driften og redaktør av medlemsbladet ØHRV-nytt.
 6. Jan Arild Hagen, utnevnt på M/S Nordstjernen den 24. september 2005, ”for sin aldri sviktende entusiasme og daglige oppmøter på Hurtigruten gjennom mange år”.
 7. Bård Johannes Kolltveit, utnevnt den 12. september 2020 på Quality Hotel i Ålesund. “For sin velvillighet, alltid positive instilling og kreativitet til glede for klubben gjennom mange år”.

§ 6 – Økonomi
Klubben kan ta medlemskapskontingent, men skal ikke gi økonomisk tilskudd til medlemmene. Alle verv skal være ulønnet og basert på frivillighet. Eventuelle økonomiske overskudd kan benyttes til formål som åpenbart faller innenfor klubbens formål.

Klubben har egen konto.

§ 7 – Valg.
Årsmøtet som er klubbens øverste organ skal gjennomføre valg i henhold til vedtektene, slik at:

 • Alle medlemmer til styret samt revisor velges individuelt av årsmøtet.
 • Styret velges for to år, og skal bestå av styreleder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer. Det skal også velges to varamedlemmer.
 • Dessuten velges valgkomite bestående av tre medlemmer. Disse velges for ett år og skal innstille til valg på leder, nestleder, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer.
 • Revisor fungerer inntil årsmøtet velger ny revisor.
 • Det er kun medlemmer som har innbetalt årskontingent som kan velges til styreverv i klubben

§ 8 – Klubbens styre og drift
Klubbens daglige drift forestås av styre, som gjennomfører årsmøtets beslutninger. Styret skal ha som ansvar å drifte og utvikle klubben i henhold til vedtekter og formål.

Styreleder innkaller til styremøte når foreliggende saker krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede, og vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Varamedlemmer har møterett men kun stemmerett ved forfall av en annen i styret.

Styret skal føre protokoll fra sine møter.

Klubben kan utgi medlemsbrev eller lignende og drifte sin egen hjemmeside. Eventuelle publikasjoner sendes til medlemmene samt til hurtigruterederiet og Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Paragraf 9 – Oppløsning og avvikling
Årsmøtet kan vedta at klubben nedlegges. Gyldig oppløsning bør vedtas enstemmig, eller minst med 2/3 –totredjedels- flertall blant de fremmøtte. Dersom klubben ved oppløsning er i besittelse av økonomiske midler, skal disse uavkortet overføres til Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.